ชื่อ-สกุล : ม.เสกสันติ์ ตะพิมพ์

สังกัดหน่วยงาน : งานนักกีฬาโครงการพิเศษ , งานกิจกรรมพิเศษ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วท.บ. ( สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตศรีสะเกษ )

more...