ชื่อ-สกุล : มิสจงวิไล แจ่มศรี

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ , งานระดับชั้น , คณะกรรมการวิชาการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : Master of Education ( University of Wollongong )

more...