ชื่อ-สกุล : มิสอัญชลี เฮ็งฉุน

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและการงานอาชีพ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ปริญาโท ( มหาวิยาลัยบูรพา )

more...