ชื่อ-สกุล : มิสปรารถนา วิโสรัมย์

สังกัดหน่วยงาน : งานโภชนาการ , งานบริหารฝ่าย , งานร้านค้า

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กจ.ม. ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

more...