ชื่อ-สกุล : มิสมาลี อั้งลิ้ม

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม , งานนิเทศการสอน

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ค.ม. ( จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )

more...