ชื่อ-สกุล : ม.ปณิธิ อินทศิริ

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต ( มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศรีราชา )

more...