ชื่อ-สกุล : ม.สุจินต์ ศรชัย

สังกัดหน่วยงาน : คณะกรรมการวิชาการ , กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เทคโนโลยี)

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศ.ม. ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

more...