ชื่อ-สกุล : ม.อภิชาติ จิตประสาท

สังกัดหน่วยงาน : งานห้องสมุด , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย , กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศ.บ. ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

more...