ชื่อ-สกุล : มิสจินตนา สุชนรุจิระ

สังกัดหน่วยงาน : บริหารแผนกธุรการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. ( สถาบันราชภัฎฉะเชิงเทรา )

more...