ชื่อ-สกุล : มิสวราภรณ์ สมานวงษ์วาน

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะและการงานอาชีพ , กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศป.ม ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

more...