ชื่อ-สกุล : มิสจีราภรณ์ ดีประเสริฐ

สังกัดหน่วยงาน : แผนก MLP , งานประกันคุณภาพ , งานนโยบายและแผน , งานประสานสมาคมผู้ปกครองฯและสมาคมศิษย์เก่าฯ , งานบริหารฝ่าย , งานสารสนเทศ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ( มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา )

more...