ชื่อ-สกุล : มิสนิราภร เพ็งมา

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา , ระดับปฐมวัย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วท.บ. ( วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรีสมทบกับสถาบันราชภัฏกาญจนบุรี )

more...