ชื่อ-สกุล : มิสมยุรี จายนียโยธิน

สังกัดหน่วยงาน :

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศษ.บ. ( วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วข.เพาะช่าง )

more...