ชื่อ-สกุล : มิสสุภาภรณ์ พรรัตนกิจกุล

สังกัดหน่วยงาน : คณะกรรมการวิชาการ , กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศ.ม. ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

more...