ชื่อ-สกุล : ม.สุภาพ ชื่นใจ

สังกัดหน่วยงาน : งานบริหารฝ่าย , งานซ่อมบำรุง , งานสาธารณูปโภค , งานขนย้าย , งานเช่าบริการสถานที่ , งานบ้านพักครู , งานศูนย์การเรียนรู้ภายในโรงเรียน , งานค่ายลูกเสือ , งานสิ่งแวดล้อม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. ( สถาบันราชภัฎอุดรธานี )

more...