ชื่อ-สกุล : มิสปริญญา คงด้วง

สังกัดหน่วยงาน : งานห้องสมุด , กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศศ.ม. ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

more...