ชื่อ-สกุล : ม.ประภาส สมบูรณ์

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศ.บ. ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน )

more...