ชื่อ-สกุล : ม.ภวัต ไพรเลิศ

สังกัดหน่วยงาน : งานดูแลนักเรียนประจำ , กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม , งานระดับชั้น

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศ.ม. ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

more...