ชื่อ-สกุล : มิสรัชนีกูล พวงผ่อง

สังกัดหน่วยงาน : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศศ.ม. (ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต) ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

more...