ชื่อ-สกุล : มิสสายทิพย์ สวัสดิกูล

สังกัดหน่วยงาน : คณะกรรมการวิชาการ , กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิทยาศาสตร์) , งานหลักสูตรและการเรียนการสอน , งานนิเทศการสอน , คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : วท.ม. ( มหาวิทยาลัยบูรพา )

more...