ชื่อ-สกุล : มิสสุพัตรา ราชกิจ

สังกัดหน่วยงาน : งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : ศศ.บ. ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก )

more...