ชื่อ-สกุล : มิสมนัสนันท์ เนื่องสมศรี

สังกัดหน่วยงาน : งานวัดและประเมินผล , งานวิจัยและพัฒนา

ครูผู้สอนวิชา :

วุฒิการศึกษา : กศ.ม. ( มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กทม. )

more...