ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนกMLP)
(17/กันยายน/2565 ::
จาก แผนก MLP)      
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนกMLP)
(16/กันยายน/2565 ::
จาก แผนก MLP)      
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6 (แผนก MLP)
(15/กันยายน/2565 ::
จาก แผนก MLP)      
ตารางและเนื้อหาสอบวัดผลกลางภาคที่ 1/2565 ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนก MLP
(21/กรกฎาคม/2565 ::
จาก แผนก MLP)