งานแนะแนวเชิญวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนม.6


งานแนะแนวร่วมกับวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เชิญวิทยากรมาให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ทุกวันอังคารในช่วงเดือนมิถุนายน 2555 ที่ผ่านมาดังนี้
  5 มิ.ย.  2555    เชิญศิษย์เก่ามาบรรยายให้แนวทางการคิดเกี่ยวอาชีพ
12 มิ.ย.  2555    อาจารย์สุวคนธ์ อินป้อง (อาจารย์เก๋)  มาสาธิตการเรียนภาษาอังกฤษในหัวข้อ เปิดห้องเรียนอาเซียนวิชาอังกฤษ
19 มิ.ย.  2555    อาจารย์อรรจน์  สีหอำไพ  มาบรรยายเรื่องการเตรียมอาชีพสู่อาเซียนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 22
อ้างอิงอัลบั้มภาพ

นัักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง เตรียมอาชีพสู่อาเซียน วันที่ 19 มิถุนายน 2555

นัักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ฟังแนะแนวจากอาจารย์สุวคนธ์ อินป้อง วันที่ 12 มิถุนายน 2555จำนวนผู้อ่าน 480 ครั้ง

Keep