[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2674 อัลบัมภาพ

No. 2931   คณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ ม. บูรพา ร่วมประชุมกับหัวหน้าฝ่ายวิชาการ เพื่อปรึกษาการเปิดห้องเรียน Gifted สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556  
No. 2930   Album02 การแข่งขันกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2556  
No. 2927   พบ รศ.ดร.บุญมี เณรยอด เพื่อให้คำปรึกษาการจัดทำเครื่องมือต่อจากการทำเค้าโครงวิจัย เป็นรายบุคคล วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556  
No. 2926   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556  
No. 2919   บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในโครงการพลังงานสัญจร เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากพลังงานปิโตรเลียม วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2556  
No. 2917   กิจกรรมอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วันลอยกระทง และการประกวดนางนพมาศ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556  
No. 2911   กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556  
No. 2907   กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงระดับชั้นอนุบาล วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556  
No. 2906   พิธีแต่งตั้งครูหัวหน้าสี ประธานนักเรียน กัปตันสี รองกัปตันสีและคฑากร วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556  
No. 2904   การทดสอบวัดความสามารถการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ของนักเรียนชั้น ป.3และป.6 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2556  
No. 2896   บริษัทเอนฟาโกร เอพลัส มาจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนระดับปฐมวัย  
No. 2894   Cambridge Young Learners English Tests, KET and PET  
No. 2893   ABAC แนะแนวการศึกษาต่อชั้น ม.6 วันที่ 8 พ.ย.56 และ 11 พ.ย.56  
No. 2892   Chinese Abroad Study Center แนะแนวการศึกษาในประเทศจีนให้กับนักเรียนม.6  
No. 2884   ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียน ถ่ายภาพร่วมกับคณะครูศูนย์ดนตรีรุ่นแรก วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556  
No. 2882   คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เข้าพบพูดคุยกับนักเรียนในโครงการสมเด็จพระเทพฯ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556  
No. 2881   การตรวจประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556  
No. 2880   การตรวจประเมินนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2556  
No. 2869   มอบเกียรติบัตรงานวิชาการสัมพันธ์ ระดับชั้นอนุบาล 2  
No. 2868   ลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายพักแรม วันที่ 30 ตุลาคม 2556