[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2669 อัลบัมภาพ

No. 3274   คุณครูทดสอบสมรรถภาพทางกาย วันที่ 8 เมษายน 2557  
No. 3267   ค่ายผู้นำหลัก YCS Key Reader ระดับชาติ ปี 2557  
No. 3264   กิจกรรมวิทยาศาสตร์ เลือกตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียน Summer ’57  
No. 3262   การปฎิบัติงาน ครูหอพักคาเบรียลา ระหว่างวันที่ 8 - 22 มีนาคม 2557  
No. 3261   การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 2557  
No. 3256   ค่ายเสริมสร้างความสัมพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 27 มีนาคม 2557  
No. 3243   นักเรียนประจำเข้าตึก ช่วงกิจกรรมภาคฤดูร้อน วันที่ 23 มีนาคม 2557  
No. 3242   เปิดเรียนภาคฤดูร้อนระดับปฐมวัย  
No. 3239   วันสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน วันที่ 15มีนาคม 2557  
No. 3221   ประชุมครูประจำเดือนมีนาคม วันที่ 12 มีนาคม 2557  
No. 3220   ประชุมคณะกรรมการสวัสดิการครู วันที่ 12 มีนาคม 2556  
No. 3203   ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สมาคมผู้ปกครองและครู วันที่ 7 มีนาคม 2557  
No. 3193   พิธีมอบเกียรติบัตร/ของรางวัล ยอดนักอ่านครู/น.ร. นักเรียนเขียนบันทึกการอ่านดี และบรรณารักษ์อาสา ของงานห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2556 (27 ก.พ. 57)  
No. 3190   ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา มอบรางวัลนักเรียนที่เป็นแบบอย่างด้านความประพฤติดี  
No. 3188   ประชุมสภานักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ครั้งที่ 1 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557  
No. 3184   การประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นป.3 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557  
No. 3177   นักเรียนชั้นอนุบาล 3 รับวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557  
No. 3176   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โปรแกรม MLP,SEP รับวุฒิบัตร วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557  
No. 3175   พิธีมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่น 6750 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557  
No. 3172   พิธีบูชาขอบพระคุณ ปิดปีการศึกษา 2556 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557