[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2674 อัลบัมภาพ

No. 3443   ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/57  
No. 3439   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ ACS SAVE ENERGY วันที่ 18 มิถุนายน 2557  
No. 3427   จัดเตรียมรถโค้ชสำหรับกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ของนักเรียนม.5 และ ม.6  
No. 3424   การประกวดประดิษฐ์ชุดแฟนซีรีไซเคิล ของนักเรียนม.4  
No. 3420   พิธีมอบรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับชั้นประถมศึกษา วันที่ 14 มิถุนายน 2557  
No. 3419   พิธีมอบรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับชั้นมัธยมศึกษา วันที่ 14 มิถุนายน 2557  
No. 3417   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ครั้งที่ 1/2557  
No. 3416   กิจกรรมลดโลกร้อนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  
No. 3414   พิธีไหว้ครู ของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 12 มิถุนายน 2557  
No. 3412   พิธีไหว้ครูระดับปฐมวัย  
No. 3411   ฝ่ายวิชาการ จัดอบรมนักเรียนแกนนำ สายตรวจห้องเรียนลดใช้พลังงาน  
No. 3410   พิธีไหว้ครู ของนักเรียนระดับประถมศึกษา  
No. 3409   พิธีไหว้ครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
No. 3408   ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา/งานนโยบายและแผน/งานวิจัยและพัฒนา  
No. 3407   นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 รายงานตัว วันที่ 11 มิถุนายน 2557  
No. 3400   ประมวลภาพกิจกรรมชุมนุมในคาบ 7 แผนก MLP  
No. 3398   นักเรียนแผนก MLP เข้ารับการอบรมฝึกซ้อม Crossword Game, A-Math คำคม และซูโดกุ  
No. 3386   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 เข้าร่วมกิจกรรม โดเรมอน School Tour วันที่ 4 มิถุนายน 2557  
No. 3378   โครงการเผยแพร่ธรรมในสถานศึกษา ของกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ  
No. 3374   โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชารับเงินสนับสนุนการศึกษาและประกาศนียบัตรรับรองการเข้าร่วมโครงการ LPG SAFETY 2014