[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2669 อัลบัมภาพ

No. 3768   ประชุมคุณครูที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันรับสมัครนักเรียนใหม่ระดับชั้นปฐมวัย วันที่ 5 กันยายน 2557  
No. 3761   งานสัปดาห์ห้องสมุดตึกเซนต์เมรี่ กับกิจกรรมสนุกๆวันแรก "หมวกย้ายแปรง"  
No. 3759   ประชุมครูมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งที่ 6/2557  
No. 3749   คณะครูและนักเรียน แผนก MLP ร่วมฟังธรรมเทศนา  
No. 3746   พิธีประดับป้ายสภานักเรียนและติดเข็มกรรมการนักเรียน วันที่ 1 กันยายน 2557  
No. 3745   การสอบ Recital ของนักเรียนศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 3738   งานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิด ภราดา เลอชัย ลวสุตและภราดากุลชาติ จันทะโชโต วันที่ 29 สิงหาคม 2557  
No. 3737   การเตรียมความพร้อมในการสอบตามรูปแบบของPISA  
No. 3735   อนุบาลจัดกิจกรรม OPEN HOUSE วันที่ 29 สิงหาคม 2557  
No. 3732   การนิเทศการเรียนการสอนของครูระดับชั้นประถมศึกษาและชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
No. 3721   การแสดงธรรมเทศนาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต อธิการ และภราดากุลชาติ จันทะโชโต  
No. 3718   คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ระดับชั้นประถมศึกษา ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต วันที่ 26 สิงหาคม 2557  
No. 3717   พิธีบูชาขอบพระคุณอวยพรวันคล้ายวันเกิด ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุตและภราดากุลชาติ จันทะโชโต วันที่ 26 สิงหาคม 2557  
No. 3716   แผนกปฐมวัยสนับสนุนการดื่มนม กับ โอวัลติน  
No. 3710   ประชุมกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
No. 3705   โรงเรียนรับการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามกฎกระทรวง  
No. 3704   นิเทศการสอนครูมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2557  
No. 3698   อบรมการเล่นหมากล้อมครั้งที่ 3 สำหรับนักเรียนป.5-ม.6  
No. 3694   ประชุมเปิด การตรวจประเมินการดำเนินงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ กฎเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน วันที่ 20 สิงหาคม 2557  
No. 3693   กิจกรรมวันแม่ แผนก MLP