[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2704 อัลบัมภาพ

No. 3907   Silver Jubilee & Golden Jubilee in Religious Life ของภราดาสมพร คงวิมล และภราดาทินรัตน์ คมกฤส  
No. 3904   ประมวลภาพการแข่งขันวันที่ 19 ตุลาคม 2557 และพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 14  
No. 3903   แผนกปฐมวัยประชุมครูประจำเดือนตุลาคม  
No. 3900   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายลูกเสือ  
No. 3895   งานแถลงข่าวละครเวทีฉลอง 70 ปี อัสสัมชัญศรีราชา  
No. 3894   งานบวงสรวงละครเวทีฉลอง 70 ปี อัสสัมชัญศรีราชา  
No. 3892   โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบงานโภชนาการ  
No. 3890   ประชุมครูระดับประถมศึกษา วันที่ 28 ตุลาคม 2557  
No. 3889   พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 14 (14.10.17)  
No. 3882   การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 14 (14.10.18)  
No. 3881   การแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 14 (14.10.17)  
No. 3878   กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศจัดอบรมสัมมนา"เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษแนวใหม่"  
No. 3873   ประชุมครูมัธยมศึกษาตอนต้นครั้งที่ 8/2557  
No. 3872   ประชุมครู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 26 กันยายน 2557  
No. 3869   ครูสนับสนุนงานห้องสมุด และงานแนะแนว สังกัดฝ่ายวิชาการ ช่วยตรวจทานการตรวจข้อสอบและคะแนนการสอบ ปลายภาคเรียนที่ 1/2557  
No. 3849   รับมอบตัวนักเรียนใหม่ชั้นอนุบาล 1 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 24 กันยายน 2557  
No. 3847   นิเทศการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศประจำเดือนกันยายน  
No. 3833   การจัดการเรียนการสอน รายวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/9 (gifted)  
No. 3829   กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดตึกเซนต์เมรี่ "โป่งแตก แจกความรู้" วันศุกร์ที่ 12,19 ก.ย. 57  
No. 3826   นักเรียนระดับชั้น ป.5-ม.6 เข้ารับการอบรมการเล่นหมากล้อม วันที่ 17 กันยายน 2557