[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2728 อัลบัมภาพ

No. 3984   พิธีบูชาขอบพระคุณ ชมรมครูคาทอลิก "ประจำเดือนพฤศจิกายน"  
No. 3978   การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2  
No. 3976   ประชุมครูระดับประถมศึกษา(โดนาเซียง) การเตรียมงานราตรีสัมพันธ์  
No. 3970   กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดตึกเซนต์เมรี่ “มหัศจรรย์เลขนำโชค”  
No. 3966   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ติว GAT  
No. 3965   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครมาให้การแนะแนวเรียนต่อ  
No. 3964   มอบรางวัล  
No. 3963   ประชุมสรุปแบบแปลนอาคารเรียนมัธยม 5 ชั้น  
No. 3959   การประชุมอบรมนักเรียนตึกเซนต์เมรี่  
No. 3958   ประชุมครูระดับมัธยมต้น การเตรียมงานราตรีสัมพันธ์  
No. 3955   ประชุมผู้ประกอบการรถตู้รับ-ส่งนักเรียน  
No. 3951   กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
No. 3947   กิจกรรมชุมนุมStack ตึกโดนาเซียง  
No. 3940   การสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2/2557  
No. 3938   กิจกรรม "แรลลี่อาชีพ" แผนกปฐมวัย  
No. 3935   คณะครูและนักเรียนแผนก MLP รับฟังการบรรยายธรรม  
No. 3933   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการติว O-Net  
No. 3932   สมาคม stack แห่งประเทศไทยได้มาใหความรู้เรื่องกีฬา stack กับนักเรียนตึกโดนาเซียง  
No. 3931   กิจกรรมวันลอยกระทง ตึกเซนต์หลุยส์  
No. 3929   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายลูกเสือ