[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2674 อัลบัมภาพ

No. 3940   การสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2/2557  
No. 3938   กิจกรรม "แรลลี่อาชีพ" แผนกปฐมวัย  
No. 3935   คณะครูและนักเรียนแผนก MLP รับฟังการบรรยายธรรม  
No. 3933   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการติว O-Net  
No. 3932   สมาคม stack แห่งประเทศไทยได้มาใหความรู้เรื่องกีฬา stack กับนักเรียนตึกโดนาเซียง  
No. 3931   กิจกรรมวันลอยกระทง ตึกเซนต์หลุยส์  
No. 3929   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายลูกเสือ  
No. 3923   กิจกรรมวันลอยกระทง ตึกโดนาเซียง  
No. 3920   กิจกรรมลอยกระทง แผนกปฐมวัย  
No. 3914   ผู้ปกครองสาธิตการทำกระทง แผนกปฐมวัย  
No. 3912   พิธีต้อนรับอัคราธิการของคณะเซนต์คาเบรียล ประจำกรุงโรม ประเทศอิตาลี  
No. 3907   Silver Jubilee & Golden Jubilee in Religious Life ของภราดาสมพร คงวิมล และภราดาทินรัตน์ คมกฤส  
No. 3904   ประมวลภาพการแข่งขันวันที่ 19 ตุลาคม 2557 และพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 14  
No. 3903   แผนกปฐมวัยประชุมครูประจำเดือนตุลาคม  
No. 3900   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายลูกเสือ  
No. 3895   งานแถลงข่าวละครเวทีฉลอง 70 ปี อัสสัมชัญศรีราชา  
No. 3894   งานบวงสรวงละครเวทีฉลอง 70 ปี อัสสัมชัญศรีราชา  
No. 3892   โรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี ศึกษาดูงานการบริหารจัดการระบบงานโภชนาการ  
No. 3890   ประชุมครูระดับประถมศึกษา วันที่ 28 ตุลาคม 2557  
No. 3889   พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 14 (14.10.17)