[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ข่าวประชาสัมพันธ์

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 716 อัลบัมภาพ

No. 9150   ACS-PTA Thank you Night Party  
No. 9146   การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำห้องเกียรติประวัติโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 9140   ประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการคัดเลือกนักกีฬาโครงการพิเศษ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา รุ่นอายุ 13 ปื (2550)  
No. 9139   หน่วยศึกษานิเทศก์ เทศบาลเมืองกาญจนบุรี ศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 9130   การประชุมคณะกรรมการออกแบบปฏิทินโรงเรียนประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2  
No. 9128   พิธีมอบโล่รางวัลครูดีเด่น และครูดีในดวงใจ  
No. 9125   ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
No. 9119   ประชุมคณะกรรมการจัดเตรียมงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562  
No. 9117   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4/2562  
No. 9116   งานมุทิตาจิต มิตรสัมพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
No. 9104   สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สนับสนุนเจลล้างมือและอุปกรณ์กดเจล จำนวน 300 ชุดให้กับโรงเรียน  
No. 9099   ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลือกบริษัทประกันภัย ประจำปีการศึกษา 2563  
No. 9098   GALA DINNER " The Starry Night Party " ACS รุ่น 7356  
No. 9096   พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ACS รุ่น 7356  
No. 9093   ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือฯ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2652  
No. 9092   One classroom One project "ACS Zero Waste Together"  
No. 9090   ตรวจเยี่ยมความพร้อมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา สมศ. รอบสี่  
No. 9084   ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ประจำเดือนกุมภาพันธ์  
No. 9083   ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 3/2563  
No. 9071   โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของมารดา มิสสรารัตน์ พิชพันธ์