[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2674 อัลบัมภาพ

No. 4148   กิจกรรม การเลือกตั้งประธานรุ่นระดับม.3  
No. 4146   ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู วันที่ 22 มกราคม 2558  
No. 4144   เตรียมความพร้อมงานราตรีสัมพันธ์  
No. 4143   งานราตรีสัมพันธ์ 70 ปี อัสสัมชัญศรีราชา วันที่ 21 มกราคม 2558  
No. 4142   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรียนเสริมวิชา GAT วันที่ 21 มกราคม 2558  
No. 4138   นิสิตวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาแนะแนวการศึกษาต่อ  
No. 4133   ตรวจประเมินครูดีเด่น โรงเรียนเอกชน อำเภอศรีราชา วันที่ 20 มกราคม 2558  
No. 4132   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรียนติว วันที่ 20 มกราคม 2558  
No. 4130   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนติว วันที่ 19 มกราคม 2558  
No. 4129   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรียนติว วันที่ 19 มกราคม 2558  
No. 4128   ตรวจประเมินครูดีเด่น โรงเรียนเอกชน อำเภอศรีราชา วันที่ 19 มกราคม 2558  
No. 4122   งานแนะแนวจัดสอบวัดความรู้ทางวิชาการระดับประถมศึกษา (Pre-ป.6)  
No. 4121   กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศจัดประกวดสื่อการสอน  
No. 4120   กิจกรรมวันเด็กประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 9 มกราคม 2558  
No. 4119   ประชุมพิจารณางบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 15 มกราคม 2558  
No. 4118   ประชุมวางแผนงานด้านเทคโนโลยี สำหรับอาคารยอห์น แมรี่ วันที่ 15 มกราคม 2558  
No. 4117   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรียนเสริมวิชา GAT วันที่ 15 มกราคม 2558  
No. 4116   ตรวจประเมินครูดีเด่น โรงเรียนเอกชน อำเภอศรีราชา วันที่ 14 มกราคม 2558  
No. 4115   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตรวจสุขภาพประจำปี 2557 วันที่ 14 มกราคม 2558  
No. 4114   กิจกรรม DAY CAMP ลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 วันที่ 14 มกราคม 2558