[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2674 อัลบัมภาพ

No. 4451   แผนกกิจกรรมเข้าร่วมจัดนิทรรศการ/เกมส์ในวันต่อต้านยาเสพติด  
No. 4447   ประชุมครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  
No. 4446   กิจกรรมวันสุนทรภู่ ตึกเซนต์เมรี่  
No. 4445   งานศูนย์ดนตรีร่วมแสดงในงานสัปดาห์ต้านยาเสพติดและอบายมุข  
No. 4444   พิธีเปิด Organize Games ประจำปีการศึกษา 2558  
No. 4443   ประชุมครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 3  
No. 4442   กิจกรรมอบรมการเล่นหมากล้อม ครั้งที่1  
No. 4440   การสอบแอดมิชชั่นเเละการเลือกคณะที่สนใจของนักเรียนม.ปลาย  
No. 4439   แข่งขันการพูด กิจกรรมสัปดาห์ต้านยาเสพติด แผนกปฐมวัย  
No. 4438   พิธีเปิด ORGANIZED GAMES ประจำปีการศึกษา 2558  
No. 4437   ศูนย์ดนตรีร่วมบรรเลงในพิธีปฏิญาณตนของภราดา  
No. 4433   การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
No. 4430   กำหนดจัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2558  
No. 4426   แข่งขันระบายสี กิจกรรมสัปดาห์ต้านยาเสพติด แผนกปฐมวัย  
No. 4415   ประชุมครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2  
No. 4404   กิจกรรม "ห้องสมุดเคลื่อนที่" ส่งเสริมการอ่านนอกห้องสมุด  
No. 4402   กิจกรรมปลูกต้นไม้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
No. 4394   Organized Games ประจำนักเรียนหญิง  
No. 4393   กิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน  
No. 4392   การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ