[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2674 อัลบัมภาพ

No. 4872   ประชุมกิจการนักเรียนระดับชั้น ม.1 ประจำเดือน พ.ย. 58  
No. 4871   "เยาวชนดี สังคมดี ประเทศชาติเจริญ" โดย พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา  
No. 4870   กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "ศุกร์หรรษา" ห้องสมุดกลาง  
No. 4869   กิจกรรมการเรียนการสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ ภาคเรียนที่ 2/2558  
No. 4868   การประชุมคณะกรรมการร่วมภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 2/2558  
No. 4866   การอบรมหมากล้อมครั้งที่5/2558  
No. 4859   ประชุมคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559  
No. 4858   พิธีเสกสุสานภราดาคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย  
No. 4857   งานฉลองหิรัญสมโภชและสุวรรณสมโภชแห่งการปฏิญาณตน  
No. 4851   กิจกรรมเรียนรู้แบบ Project Approach "สนุกกับใบไม้"  
No. 4849   คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมประชุม ครั้งที่ 7/2558  
No. 4844   มหาวิทยาลัยหอการค้ามาแนะแนวการศึกษา  
No. 4824   งานแนะแนวเชิญศิษย์เก่ามาบรรยาย  
No. 4823   พิธีแต่งตั้งกัปตันสี รองกัปตัน และคฑากร 2 พ.ย. 58  
No. 4821   ประชุมกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ  
No. 4813   แผนกปฐมวัย ประชุมประจำเดือนตุลาคม  
No. 4811   งานแนะแนวจัดเชิญวิทยากรมาบรรยาย  
No. 4810   การทำปุ๋ยหมักจากธรรมชาติของนักเรียนอนุบาล  
No. 4805   กิจกรรมลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
No. 4797   การแถลงข่าวโครงการคัดเลือกนักกีฬาโครงการพิเศษ ปี2559