[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ แจ้งผลการดำเนินการ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 134 อัลบัมภาพ

No. 3355   ปรับปรุงพื้นที่ด้านข้างตึกโดนาเซียง  
No. 3352   ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 1/2557  
No. 3335   ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ วันที่ 28 พฤษภาคม 2557  
No. 3329   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน  
No. 3317   ประชุมครูหัวหน้าดูแลนักเรียนประจำตึกในโรงเรียน  
No. 3315   ประชุมครูดูแลนักเรียนประจำตึกในโรงเรียน  
No. 3314   ประชุมนักเรียนประจำตึกและหอพักครู  
No. 3312   ประชุมแนะนำบุคลากรครูให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย วันที่ 20 พฤษภาคม 2557  
No. 3311   ประชุมแนะนำบุคลากรครูให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 20 พฤษภาคม 2557  
No. 3304   ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ประชุมคณะครูและพี่เลี้ยง ระดับชั้นปฐมวัย วันที่ 14 พฤษภาคม 2557