[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2674 อัลบัมภาพ

No. 9682   ปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้บริการห้องสมุดกลาง อาคารศักดา กิจเจริญ  
No. 9680   บรรยากาศการใช้ห้องสมุดลวสุต ภาคเรียนที่ 2/2563  
No. 9679   SEP students in P.6/4 class attended the Cambridge English Exam Preparation Training (YLE: Flyers).  
No. 9675   พิธีทำบุญเลี้ยงพระ โอกาสเลี้ยงรุ่น ACS 3821  
No. 9674   SEP students in P.2/3,P.2/4 classes attended the Cambridge English Exam Preparation Training (YLE: Starters).  
No. 9673   SEP students in P.4/5 class attended the Cambridge English Exam Preparation Training (YLE: Movers).  
No. 9672   SEP classes participate in an extra reading class during the morning homeroom period with Teacher Andy.  
No. 9670   SEP students in M.3 classes attended the Cambridge English Exam Preparation Training (KET for school)  
No. 9653   พิธีถวายราชสดุดี "วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า"  
No. 9652   MLP Cambridge English Qualifications – KET A2 / PET B1  
No. 9647   วันสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนระดับประถมตอนปลาย  
No. 9645   วันสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ปีการศึกษา 2563  
No. 9634   ร้อยความรัก ถักทอใย ร่วมดวงใจ มุทิตา  
No. 9631   ตรวจสุขภาพบุคลากร โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ประจำปี 2563  
No. 9625   พิธีเสกสุสานคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย ปี 2563  
No. 9624   การจัดนิทรรศการแสดงผลงาน Project Approach ของแผนกปฐมวัย  
No. 9623   กิจกรรมลอยกระทง ระดับปฐมวัย  
No. 9620   เข้าค่ายลูกเสือและเนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ( DAY CAMP)  
No. 9614   Big Cleaning Day แผนกปฐมวัย  
No. 9613   การนิเทศการสอน คุณครูต่างชาติ แผนการเรียน IEP (Integrated English Program) ระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนปลาย