[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2674 อัลบัมภาพ

No. 5450   กิจกรรมการเข้าใช้ห้องสมุดของ นร. ชั้นอนุบาล 3  
No. 5434   ตั๊บลีกนักเรียนนับถือศาสนาอิสลาม  
No. 5433   โครงการ อย.น้อย ACS เผยแพร่ความรู้และสาธิตวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง 7 ขั้นตอน  
No. 5431   ประชุมวางแผนการรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา2560 ครั้งที่ 2  
No. 5427   ไทยทีวีช่อง 3 สัมภาษณ์ ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล  
No. 5426   ประชุมฝ่ายกิจการนักเรียน ครั้งที่ 1/2559  
No. 5424   ประชุมครูระดับชั้นมัธยมศึกษา ครั้งที่ 3/2559  
No. 5421   เทศกาลทานาบาตะ  
No. 5418   กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการใช้ห้องสมุดกลาง  
No. 5414   วันสถาปนานักบุญหลุยส์ 2016  
No. 5413   โครงการ อย.น้อยACS ปีการศึกษา 2559  
No. 5410   กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ตึกโดนเซียง 15 ก.ค.59  
No. 5408   "ศุกร์หรรษา" ในวันศุกร์ทุกๆสัปดาห์ กับห้องสมุดประถม  
No. 5407   กิจกรรมวันเข้าพรรษา แผนกปฐมวัย  
No. 5397   กองสาธารณสุขมาให้ความรู้เรื่อง โรคมือเท้าปาก ของแผนกปฐมวัย  
No. 5392   ประชุมกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  
No. 5386   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
No. 5383   ห้องสมุดใหม่เปิดให้บริการ วันที่ 4 ก.ค.59  
No. 5380   ประชุมนักเรียนประจำครั้งที่ 2/2559  
No. 5378   โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียน