[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2674 อัลบัมภาพ

No. 5511   New MLP Open House (MLP)  
No. 5508   กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดกลาง ประจำเดือนสิงหาคม  
No. 5506   พิธีเปิด ACS CUP ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2559  
No. 5504   Workshop แปลงสาธิตไม้ดอกกลางแจ้ง  
No. 5503   กิจกรรม “Open House 60” ระดับปฐมวัย  
No. 5501   ประชุมกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ  
No. 5500   โครงการนิทานสัมพันธ์ แผนกปฐมวัย  
No. 5486   ศุกร์หรรษากับกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "Rally Library" ห้องสมุดประถม  
No. 5484   จับฉลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอล ACS CUP ครั้งที่ 15  
No. 5483   ตรวจสุขภาพช่องฟันและทาฟลูออไรด์ ของแผนกปฐมวัย  
No. 5481   workshop ปั้นดินเหนียว  
No. 5480   วันเทิดพระเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ 2559  
No. 5476   เผยแพร่ความรู้และสาธิตวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง  
No. 5474   กิจกรรม " อนุบาลอัสสัมชัญศรีราชา พร้อมใจเดินเทิดไท้ ๘๔ พรรษา มหาราชินี "  
No. 5471   พิธีถวายพระพรชัยมงคล  
No. 5466   กิจกรรมฟื้นฟูสวนพฤกษศาสตร์และปั้นดินเพื่อน้อง  
No. 5463   กิจกรรมศุกร์หรรษา แผนกปฐมวัย  
No. 5462   จับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนในเครือฯครั้งที่ 15  
No. 5459   ประชุมวางแผนการรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา2560 ครั้งที่ 3  
No. 5451   ประชุมเพื่อเตรียมการเข้าค่ายลูกเสือ ปีการศึกษา 2559