[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ศึกษาดูงานภายนอก

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 116 อัลบัมภาพ

No. 1860   ศึกษาดูงานโรงเรียนรางวัลพระราชทาน  
No. 1859   อบรมเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
No. 1843   ทัศนศึกษาประเทศเกาหลี  
No. 1834   ทัศนศึกษาประกอบการเรียนการสอน  
No. 1830   ศึกษาดูงานนิทรรศการภูมิปัญญาไทยและภาพถ่าย  
No. 1829   จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์  
No. 1824   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ทัศนศึกษา วันที่ 23 สิงหาคม 2555  
No. 1816   ทัศนศึกษาศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน  
No. 1812   สัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยครั้งที่ 42  
No. 1810   สำรวจสถานที่จัดค่ายโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
No. 1649   ศึกษาดูงานโรงเรียนกัลยาณวัตร  
No. 1647   ศึกษาดูงานโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย  
No. 1639   งานอภิบาลเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลโสตพัทยา  
No. 1638   ทัศนศึกษาระดับ ม.1 จ.พระนครศรีอยุธยา