[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ แจ้งผลการดำเนินการ

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 134 อัลบัมภาพ

No. 3450   ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 2/2557  
No. 3449   กลุ่มสาระฯภาษาไทย ระดับประถม จัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  
No. 3448   กิจกรรมตกปลา อนุบาล 1/4  
No. 3446   ประชุม คณะกรรมการดำเนินการปฐมนิเทศและทำสัญญานักกีฬาโครงการพิเศษของโรงเรียน วันที่ 18 มิถุนายน 2557  
No. 3443   ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ครั้งที่ 3/57  
No. 3442   ฝ่ายอาคารสถานที่จัดเตรียมสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมค่ายวิชาการ “ACS SAVE ENERGY ฉลอง 70 ปี อัสสัมชัญศรีราชา”  
No. 3441   ฝ่ายอาคารสถานที่จัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรม “70 ปี ACS ร่วมคิด รวมใจประหยัดไฟ ลดใช้พลังงาน”  
No. 3438   ประชุมฝ่ายบริการครั้งที่ 2/2557  
No. 3435   ประชุมคณะครูตึกโดนาเซียง  
No. 3430   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายนักเรียนประจำครั้งที่ 1/2557  
No. 3429   การประชุมคณะกรรมการงานวิชาการครั้งที่ 3/2557  
No. 3427   จัดเตรียมรถโค้ชสำหรับกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ของนักเรียนม.5 และ ม.6  
No. 3422   ฝ่ายอาคารสถานที่ย้ายห้องเรียนสีเขียวมาที่ห้องเซรามิก  
No. 3421   การประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
No. 3418   เตรียมสถานที่จัดงานพิธีรับรางวัลเรียนดี  
No. 3417   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ครั้งที่ 1/2557  
No. 3413   ฝ่ายอาคารสถานที่ปรับปรุงสถานที่ต่างๆภายในบริเวณโรงเรียน  
No. 3411   ฝ่ายวิชาการ จัดอบรมนักเรียนแกนนำ สายตรวจห้องเรียนลดใช้พลังงาน  
No. 3408   ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา/งานนโยบายและแผน/งานวิจัยและพัฒนา  
No. 3405   ฝ่ายบริการประชุมเรื่องการจัดการบริการอาหารร่วมกับบริษัทซีพี