[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2674 อัลบัมภาพ

No. 7259   ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
No. 7254   ประชุมนักเรียนคาทอลิกและอิสลาม ปีการศึกษา 2561  
No. 7253   บรรยากาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 แผนกปฐมวัย  
No. 7251   ประชุมกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ  
No. 7249   ปฐมนิเทศครูและเจ้าหน้าที่ใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561  
No. 7243   ประชุมครูระดับปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน  
No. 7238   กิจกรรมวันสงกรานต์ แผนกปฐมวัย  
No. 7237   กิจกรรมแสดงผลงาน Summer Course 2018 ระดับประถม  
No. 7233   กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย ชั้น ป.1  
No. 7232   พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล ASSUMPTION SUMMER CUP 2018  
No. 7231   พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล ASSUMPTION SUMMER CUP 2018  
No. 7228   summer course 2018 การสอบย่อยภาคทฤษฎี เรื่อง การวัดและเลขนัยสำคัญ  
No. 7223   summer course 2018 ศึกษาการใช้กล้องจุลทรรศน์  
No. 7222   summer course 2018 การทดลองสมบัติของคลื่นในถาดคลื่น (Ripple Tank)  
No. 7220   ผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ ของนักเรียน Go Genius ป. 2-3  
No. 7219   summer course 2018 การศึกษาระบบทางเดินอาหารของกุ้ง  
No. 7216   กิจกรรมกีฬา ป.1 การเล่นกีฬาและออกกำลังกาย  
No. 7215   นักเรียน Go Genius ป.4-6 ทำกิจกรรมการทดลอง “ทอดไข่ใช้กระดาษ”  
No. 7214   การออกแบบลวดลายโดยใช้ความรู้เรื่องรูปเรขาคณิตและการสะท้อน ชั้น ป.4-6  
No. 7212   Summer couser2018 บูรณาการสอนร่วมกับเกม genga แก้ไขคำศัพท์