[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2674 อัลบัมภาพ

No. 8301   กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน "วันสุนทรภู่" ณ ห้องสมุดอาคารศักดา กิจเจริญ  
No. 8295   พิธีถวายราชสดุดีและทบทวนคำปฏิญาณตนเองเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  
No. 8288   กิจกรรมเสริมหน่วยการเรียนรู้เรื่อง "หนูเป็นเด็กไทย" แผนกปฐมวัย  
No. 8286   "ACS Rapper ต้านภัยยาเสพติด" ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
No. 8279   การแข่งขัน "ACS Rapper ต้านภัยยาเสพติด" ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  
No. 8272   กิจกรรมวาดภาพในหัวข้อ "สุนทรภู่กวีไทย ต้านภัยยาเสพติด"  
No. 8271   แข่งขันพูดต่อต้านยาเสพติด แผนกปฐมวัย  
No. 8269   "กิจกรรมสาธิตมวยไทย"โครงการสัปดาห์ต่อต้านสิ่งเสพติดและอบายมุข  
No. 8267   มินิคอนเสิร์ต AIS Zeed Present LOVEiS hi! School #รักแรกPOP  
No. 8260   เรียนรู้นอกห้องเรียน แผนกปฐมวัย  
No. 8259   ประกวดวาดภาพระบายสี กิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด แผนกปฐมวัย  
No. 8258   ประชุมคณะครูแผนกปฐมวัย ครั้งที่ 2/2562 ประจำเดือนมิถุนายน  
No. 8250   ประชุมนักเรียนประจำครั้งที่ 1/2562  
No. 8248   อบรมนายหมู่และรองนายหมู่ ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2562  
No. 8230   ฝึกซ้อมพิธีเปิดประชุมกองลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2562  
No. 8223   " Play & Learn Plearn Camp " แผนกปฐมวัย  
No. 8214   พิธีไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2562  
No. 8213   พิธีไหว้ครู ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2562  
No. 8212   พิธีไหว้ครู ระดับชั้นประถมศึกษา ปีการศึกษา 2562  
No. 8211   พิธีไหว้ครู ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562