[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ข่าวประชาสัมพันธ์

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 717 อัลบัมภาพ

No. 5222   โครงการ "เธอ คือ แรงบันดาลใจ" ปี 7  
No. 5221   รับเกียรติบัตรการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558  
No. 5216   การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษา  
No. 5194   คณะกรรมการงานวิชาการประชุมแนวทางความร่วมมือทางวิชาการ  
No. 5180   คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมประชุม ครั้งที่ 11/2558  
No. 5175   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558  
No. 5174   นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558  
No. 5173   การนำเสนอและสาธิตโปรแกรมฝึกพูดภาษาอังกฤษ  
No. 5154   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558  
No. 5139   โครงการสร้างขวัญและกำลังใจแก่นักเรียน  
No. 5137   พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์  
No. 5126   พิธีมอบวุฒิบัตรโครงการ D.A.R.E  
No. 5124   ประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 11/2558  
No. 5117   รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2558  
No. 5116   การประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
No. 5101   ประชุมคณะกรรมการพิจารณาภาระงานตามมาตรฐานการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ  
No. 5087   คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียนประชุม ครั้งที่ 10/2558  
No. 5072   การรับมอบตัวนักเรียนใหม่ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2559  
No. 5070   การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ iPad  
No. 5069   การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ครั้งที่ 2/2558