[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2669 อัลบัมภาพ

No. 9085   โครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้เรียน ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ ให้กับ นักเรียนระดับประถมศึกษา  
No. 9064   ประชุมการติดตามงานการวางแผนการดำเนินงานตามตัวช่งชี้ และการวัดและการประเมินผลเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  
No. 9038   ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2562  
No. 9036   กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยป้องกันโรค "ไวรัสโคโรนา 2019"  
No. 9033   มอบเกียรติบัตรเด็กดีศรีอัสสัมฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม แผนกปฐมวัย  
No. 9032   แสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันคิดเลขเร็ว  
No. 9017   การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  
No. 9012   การปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับปฐมวัย  
No. 9005   ประชุมคณะกรรมการงานวิชาการ ครั้งที่ 9/2562  
No. 9003   ประชุมคณะครูแผนกปฐมวัย ครั้งที่ 9/2563 ประจำเดือนมกราคม  
No. 9000   พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล Assumption Cup ปีการศึกษา 2562  
No. 8996   เทศกาลวันตรุษจีน  
No. 8995   วันเทโอฟานรำลึก  
No. 8985   International Day ปีการศึกษา 2562  
No. 8983   ประชุมแผนการจัดงานคืนสู่เหย้า  
No. 8968   ประชุมนักเรียนประจำ ครั้งที่ 6/2562  
No. 8966   วิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนประจำหอพักคาเบรียลา  
No. 8962   ตัวแทนครูผู้สอนระดับปฐมวัย เข้ารับการประเมินครูดีเด่น  
No. 8957   กิจกรรมจิตอาสาปันน้ำใจสู่เด็กด้อยโอกาส  
No. 8956   สอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ระดับชั้นอนุบาล 3