[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ การอบรม/สัมมนาครู

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 279 อัลบัมภาพ

No. 2245   การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้และกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน วันที่ 21-22 มีนาคม 2556  
No. 1978   อบรมทักษะคณิตศาสตร์  
No. 1938   อบรมการใช้ Learning Package  
No. 1902   โครงการเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ฯ  
No. 1719   อบรมโปรแกรมคลังข้อสอบครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2555 ( 25 มิ.ย. 2555 )  
No. 1575   การประชุุมเชิงปฏิบัติการบุคลากรผู้ปฏิบัติงานการเงินและธุรการ วันที่ 28 พฤษภาคม 2555  
No. 1573   การประชุมไตรภาคีภาคตะวันออกสัญจร ที่ทรายแก้วบีช รีสอร์ท เกาะเสม็ด วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2555  
No. 1564   สัมมนาครู ปีการศึกษา พัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล 2555 วันที่ 16-18 พฤษภาคม 2555