[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2674 อัลบัมภาพ

No. 2215   ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ครั้งที่ 6 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2212   ตรวจประเมิินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย FSG วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2209   คณะครูคาทอลิกร่วมพิธีมิสซาและร่วมประชุม วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2206   พนักงานอบรมเชิงปฏิบัติงาน วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2205   การแข่งขันฟุตบอล ระหว่างทีมครูกับทีมนักเรียนชั้น ม.3 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2204   พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2195   พิธีมิสซาวันพุธรับเถ้า วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2191   พิธีปัจฉิมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2187   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบปลายภาค วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2186   กิจกรรมเทศกาลตรุษจีน วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2183   ประชุมพิจารณางบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2182   มอบเกียรติบัตร ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2180   นำของใช้ไปมอบให้ผู้ปกครองนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556  
No. 2165   งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดพนักงานที่เกิดในเดือนมกราคม วันที่ 30 มกราคม 2556  
No. 2158   คณะครูหมวดการงานอาชีพและเทคโนโลยีอบรมการใช้โปรแกรม e-office รอบที่ 2 วันที่ 23 มกราคม 2556  
No. 2157   รับมอบตััวนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 29 มกราคม 2556  
No. 2156   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรียนติว วันที่ 29 มกราคม 2556  
No. 2152   กิจกรรม DAY CAMP ลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 25 มกราคม 2556  
No. 2151   พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในวันเทโอฟานรำลึก วันที่ 25 มกราคม 2556  
No. 2150   งานวันราตรีสัมพันธ์อัสสัมชัญศรีราชา ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย-ชั้นมัธยมศึกษา วันที่ 24 มกราคม 2556