[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2669 อัลบัมภาพ

No. 2446   มอบเกียรติบัตรบรรณรักษ์อาสาและยอดนักอ่าน ประจำปีการศึกษา 2555  
No. 2440   งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดพนักงานที่เกิดในเดือนเมษายน วันที่25 เมษายน 2556  
No. 2439   การแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 25 เมษายน 2556  
No. 2438   งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดครูที่เกิดในเดือน เมษายน วันที่ 25 เมษายน 2556  
No. 2435   พิิธีเปิด ห้อง Science Project Classroom วันที่ 25 เมษายน 2556  
No. 2434   พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เป็นแบบอย่างที่ดีและมอบของที่ระลึกให้ภราดา ดร.พีระนันท์ นัมคณิสรณ์ วันที่ 25 เมษายน 2556  
No. 2343   ค่ายเสริมสร้างความสัมพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 24-25 เมษายน 2556  
No. 2338   พิธีมอบโล่เกียรติยศครูดีศรีแผ่นดิน วันที่ 23 เมษายน 2556  
No. 2274   ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 วันที่ 11 เมษายน 2556  
No. 2273   พิธีสรงน้ำพระ รดน้ำขอพร คณะภราดาและครูอาวุโส วันที่ 11 เมษายน 2556  
No. 2272   คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ วันที่ 11 เมษยน 2556  
No. 2271   คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ วันที่ 11 เมษยน 2556  
No. 2270   คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ วันที่ 11 เมษายน 2556  
No. 2263   งาน เลี้ยง Thank you party ภราดา 4 ท่าน วันที่ 5 เมษายน 2556  
No. 2262   มอบเงินให้บุตรชายมิสศรีอรทัย วันที่ 5 เมษายน 2556  
No. 2261   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ฟังบรรยายการปฏิบัติตนตามกฎหมาย กฎจราจร และห่างไกลยาเสพติด วันที่ 5 เมษายน 2556  
No. 2260   สุนัขตรวจหาสารเสพติดมาตรวจในบริเวณจุดเสี่ยงต่างๆ ของโรงเรียน วันที่ 5 เมษายน 2556  
No. 2259   คณะครูทดสอบสมรรถภาพร่างกายประจำปีการศึกษา 2555 วันที่ 3-4 เมษายน 2556  
No. 2258   การประกวดสื่อการสอน วันที่ 3 เมษายน 2556  
No. 2257   งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดพนักงานที่เกิดในเดือนมีนาคม วันที่ 3 เมษายน 2556