[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภาพกิจกรรมภายในร.ร.

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 2674 อัลบัมภาพ

No. 2548   รายการเบิร์ด แลนด์แดนมหัศจรรย์มาจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 วันที่ 19 มิถุนายน 2556  
No. 2547   รับมอบเหรียญสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ วันที่ 19 มิถุนายน 2556  
No. 2546   ประชุมนักเรียนประจำเล่นออร์กาไนซ์เกมส์ วันที่ 18 มิถุนายน 2556  
No. 2545   เปิดประชุมกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารี วันที่ 18 มิถุนายน 2556  
No. 2544   อบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการนักเรียนประจำ วันที่ 18 มิถุนายน 2556  
No. 2543   พิธีไหว้ครู สักการะครูอาจารย์ผู้ทรงคุณ ของนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 13 มิถุนายน 2556  
No. 2540   พิธีมอบรางวัลเรียนดีและรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นประถมศึกษา วันที่ 15 มิถุนายน 2556  
No. 2539   พิธีมอบรางวัลเรียนดีและรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษา วันที่ 15 มิถุนายน 2556  
No. 2506   ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2556 วันที่ 14 มิถุนายน 2556  
No. 2505   ประชุมผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิก วันที่ 14 มิถุนายน 2556  
No. 2504   ประชุมผู้ประกอบการขับรถตู้รับ-ส่งนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา วันที่ 14 มิถุนายน 2556  
No. 2502   ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มิถุนายน 2556  
No. 2501   พิธีไหว้ครู สักการะครูอาจารย์ผู้ทรงคุณ วันที่ 13 มิถุนายน 2556  
No. 2500   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ชมการสาธิตวิธีการเล่นกีฬาสแต็ค วันที่ 12 มิถุนายน 2556  
No. 2499   อบรม นายหมู่และรองนายหมู่ลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ วันที่ 11-12 มิถุนายน 2556  
No. 2498   อบรมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 11 มิถุนายน 2556  
No. 2497   เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 วันที่ 11 มิถุนายน 2556  
No. 2496   ประชุมคณะกรรมการฝ่ายปกครองครั้งที่ 2/2556  
No. 2493   คณะครูคาทอลิกร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ ประจำเดือนมิถุนายน วันที่ 9 มิถุนายน 2556  
No. 2491   นักฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ชนะเลิศฟุตบอลไนกี้คัพ เข้าพบภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ วันที่ 7 มิถุนายน 2556