[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ การอบรม/สัมมนาครู

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 279 อัลบัมภาพ

No. 2812   สัมมนาคุณครูระดับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระและหัวหน้างาน วันที่ 22 กันยายน 2556  
No. 2810   การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ภาวะผู้นำ พลังบวก Leadership 3.0 วันที่ 21 กันยายน 2556  
No. 2730   ครูบรรณารักษ์อบรมการสร้างงานนำเสนอเพื่อการจัดการเรียนการสอนและเผยแพร่สื่อสารสนเทศผ่านเว็บ PREZI (Web Tool) ณ สำนักหอสมุด ม.บูรพา วันที่ 21 สิงหาคม 2556  
No. 2690   ร่วมงานแถลงข่าวและฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง "การใช้ห้องสมุดดิจิตอล : ห้องสมุดในศตวรรษที่ 21 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี  
No. 2668   ครูผู้สอนอบรมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล วันที่ 3 สิงหาคม 2556  
No. 2666   คุณครูที่สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อบรมเทคนิคการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนสอบ O-Net วันที่ 1 สิงหาคม 2556  
No. 2595   ประชุมสัญจรการสร้างความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557 วันที่ 8 กรกฎาคม 2556  
No. 2573   ประชุมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศ "การศึกษาเพื่ออนาคตประเทศไทย" วันที่ 23-24 มิถุนายน 2556  
No. 2568   ครูบรรณารักษ์เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเข้าใช้และสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ TDC ณ สำนักหอสมุด ม.บูรพา วันที่ 18 มิถุนายน 2556  
No. 2565   อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 18-22 มิถุนายน 2556  
No. 2559   คณะครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์เข้าร่วมอบรมปฏิบัติการวิทย์ไม่ยากกับ 365 วัน  
No. 2558   อบรมการใช้งาน interactive projector แก่ครูผู้สอน 25 มิถุนายน 2556  
No. 2542   การอบรมการใช้งานระบบ SWIS และ e-Office สำหรับครูใหม่ ปีการศึกษา 2556 วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2556  
No. 2454   ครูผู้สอนอบรมเรื่องการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ วันที่ 17 พฤษภาคม 2556  
No. 2453   สัมมนาครู เตรียมความพร้อมสู่ปีการศึกษา 2556 วันที่ 16 พฤษภาคม 2556  
No. 2339   ครูผู้สอน เข้ารับการอบรมระบบ SWIS และระบบ e-Office วันที่ 23 เมษายน 2556  
No. 2313   อบรมครูกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  
No. 2275   ครูสนับสนุนการสอน เข้ารับการอบรมระบบ SWIS และระบบ e-Office วันที่ 22 เมษายน 2556  
No. 2250   ครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัยและพี่เลี้ยง เข้ารับการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 21-22 มีนาคม 2556  
No. 2247   ครูสนับสนุนอบรมเชิงปฏิบัติการ