[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ ภายนอกศึกษาดูงาน

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 84 อัลบัมภาพ

No. 7336   คณะครูแผนกปฐมวัย ศึกษาดูงานการเรียนการสอน ระดับชั้นเตรียมอนุบาล (NURSERY)  
No. 7170   คณะครูแผนกปฐมวัย ศึกษาดูงาน Project Approach โรงเรียนอนุบาลพร้อมคุณ  
No. 7072   คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาศึกษาดูงาน ณ​ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 6990   บุคลากรแผนกธุรการศึกษาดูงาน ณ โรงแรม เคบ บางเสร่  
No. 6853   ​Study Visiting St Joseph’s College and Chong Gene Hang College.  
No. 6186   ศึกษาดูงานเรื่อง การสอนดนตรีสำหรับเด็กเล็ก หลักสูตร Carl Orff  
No. 6055   ศึกษาดูงานเรื่อง การจัดศูนย์พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ของแผนกปฐมวัย  
No. 6038   ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนโรงเรียนเซนโยเซฟระยองและโรงเรียนกำเนิดวิทย์  
No. 5876   โรงเรียนดวงมณีศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้  
No. 5800   โครงการเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์ด้านการเกษตร  
No. 5794   โครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 4  
No. 5534   ศึกษาดูงานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ  
No. 5533   นำเสนอการเรียนการสอนช่วงปิดภาคเรียน  
No. 5494   แนะแนวการศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  
No. 5401   ศึกษาดูงานและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม  
No. 5187   คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาฝ่ายธุรการ การเงิน โรงเรียนดาราสมุทร ศึกษาดูงาน  
No. 5095   นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (กลุ่มที่ 2) มาศึกษาดูงาน  
No. 5088   นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มาศึกษาดูงาน  
No. 4990   คณะกรรมการวิชาการ ศึกษาดูงาน  
No. 4918   ฝ่ายบริการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนดาราสมุทร