[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:

หน้าจัดกลุ่มของ (HRD2563)การประชุม อบรม สัมมนา

มีอยู่ในประเภทนี้แล้ว 79 อัลบัมภาพ

No. 9951   ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่1/2564  
No. 9928   การประชุมคณะกรรมการกำหนดนโยบายและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1/2564  
No. 9921   คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564  
No. 9919   ประชุมฝ่ายอาคารสถานที่ ครั้งที่1/2564  
No. 9910   สัมมนาเชิงปฏิบัติการสำนักผู้อำนวยการ “The power of success” โรงเรียนหยุดได้ แต่เราต้องไม่หยุดพัฒนา  
No. 9892   การอบรมพัฒนาบุคลากรแผนกธุรการ ปีการศึกษา 2563  
No. 9888   การจัดการอบรม เรื่อง "การใช้งาน Samsung Flip และ Feature ที่จำเป็นในการใช้งาน"  
No. 9884   การประชุมคณะกรรมการสอนเสริม ครั้งที่ 4/2563  
No. 9881   ประชุมวิสามัญประจำปีการศึกษา 2563 สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา  
No. 9877   ประชุมครูและเจ้าหน้าที่ประจำเดือนครั้งที่ 6/2563  
No. 9872   ประชุมวางแผนการจัดเตรียมพิธีปฏิญาณตนตลอดชีวิตของภราดา  
No. 9862   การประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 4 / 2563  
No. 9847   ปฐมนิเทศและแนะแนวผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ขึ้นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564  
No. 9846   การประชุมคณะกรรมการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)  
No. 9842   ประชุมคณะกรรมการสำนักผู้อำนวยการ ครั้งที่ 9/2563  
No. 9835   การนิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน ตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดฯ (COVID 19)  
No. 9834   ตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดงานสัมมนาเครือข่ายพัฒนาเอกชนภาคตะวันออก  
No. 9833   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ใช้สถานที่โรงเรียนจัดประชุมกรรมการสอบ O-NET ปี 2563  
No. 9830   อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  Content Development and News Writing Workshop for Nok’s Communities  
No. 9826   ยินดีต้อนรับ พันเอกอิฐ ทิพยจันทร์ ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 และคณะครูฝึกนักศึกษาวิชาทหารกลุ่มวันอังคาร